Оптична кохерентна томография (ОСТ) е неинвазивен метод за образна диагностика на заболявания на ретината. Основава се на принципа на ниско-кохерентната интерферометрия. Представлява бърз, удобен и лесен метод за откриване, оценка на патологичните промени и проследяване ефекта от прилаганото лечение при дегенерация на макулата, диабетна ретинопатия (особено при диабетния макулен оток), глаукома и др.
Предимство е високата резолюция на изображенията, което предоставя възможност за прецизни измервания. Образите могат да се представят като срез и като топографска карта, което улеснява интерпретацията.
Информацията се анализира, оценява се количествено, съхранява се и има възможност да се сравнява с тази от последващи прегледи.