Уведомление за защита на личните данни

В настоящото Уведомление за защита на лични данни „Очна клиника Акад. Пашев“, „Ние“, „Нас“ или „Нашето“ се отнася към дружествата от МЦ за зрение „Проф. Пашев“ ЕООД и СОБАЛ „Акад. Пашев“ ЕООД.

Очна клиника Акад. Пашев подхожда много сериозно към неприкосновеността и защитата на Вашите лични данни. Настоящото Уведомление за защита на лични данни посочва какви лични данни можем да събираме за Вас, как можем да ги използваме и какви права имате във връзка с обработката на личните Ви данни.

Можем да променяме настоящото Уведомление за защита на лични данни. Ще Ви уведомим за всякакви промени, в случай, че сме задължени за това.

Каква информация събираме и как я използваме?

Не е необходимо да се регистрирате, за да използвате този уеб сайт. Ще получите възможност да предоставите Ваши лични данни при попълването на онлайн форма за връзка с нас (за да ни изпратите съобщение) и при попълването на онлайн форма за записване за нашите услуги. Ние може да събираме и използваме лични данни за Вас, като например: име, имейл адрес, адрес, телефонен номер, IP адрес. Понякога може да се сдобиваме с чувствителни лични данни за Вас, като например, ако Вие доброволно ни предоставяте информация за Вашето физическо и психическо здравословно състояние като част от искане за предоставяне на информация. В този случай ние използваме такава информация единствено, за да отговорим на запитването Ви и, ако е приложимо, да Ви предоставим допълнителни насоки. Предоставяйки ни Ваши чувствителни лични данни, Вие се съгласявате да обработваме тези данни за целите, посочени в настоящото Уведомление за защита на лични данни.

Такава информация се предоставя от Вас и се ползва от нас във връзка с Нашия легитимен интерес да администрираме уеб сайта, да Ви регистрираме за услугите, за които сте изявили желание да ползвате и да отговорим на всякакви запитвания за информация.
Пациенти на МЦ за зрение „Проф. Пашев“ ЕООД и СОБАЛ „Акад. Пашев“ ЕООД предоставят лични данни при регистрацията си в лечебното заведение. Ние може да събираме и използваме следните лични данни за Вас: име, ЕГН, адрес, телефонен номер, здравоосигурителен номер, номер на лична карта. Данните се обработват от служители, обвързани със задължение за тайна по силата на българското законодателство. Целта на обработването е изпълнение на изискванията за предоставяне на извънболнична и болнична медицинска помощ и здравното осигуряване в РБългария въз основа на нормативни задължения и сключени договори. По време на лечението Ви ние може да събираме и ползваме чувствителни лични данни отнасящи се до със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, , издавана за пациента във връзка с диагностиката и лечението му. Данните се обработват от служители, обвързани от задължението за професионална тайна. Целта на обработването е поставяне на медицинска диагноза и осигуряване на здравни грижи и лечение.

Бисквитки

Възможно е, също така, да събираме информация за това как използвате уеб сайта чрез „бисквитки“ (и други технологии от подобен характер), като част от подобряване на съдържанието и функционалността на уеб сайта.

Обща информация

Ние използваме обща информация, с която физическите лица не могат да бъдат идентифицирани, за да следим моделите на трафик на потребители към уеб сайта и определени страници, както и използването на сайта с цел подобряване на дизайна и оформлението на съдържанието.

Право на достъп до Вашите лични данни

Право на достъп до Вашите лични данни имат само служителите на МЦ за зрение „Проф. Пашев“ ЕООД и СОБАЛ „Акад. Пашев“ ЕООД единствено за осъществяване на целите на обработването. Получатели на Вашите лични данни може да са също Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), Национален осигурителен институт (НОИ), Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Регионални здравни инспекции, както и здравно застрахователни дружества „Дженерали Застраховане“ АД, „Фи Хелт Застраховане“ АД, „Животозастрахователен институт“ АД, „ОЗОФ Доверие“ ЗАД във връзка с изпълнение на нормативни задължения и сключени договори. Вашите лични данни може да бъдат споделяни с оторизираните лица, държавни органи и правоприлагащи органи, които проверят спазването на наши нормативни задължения. Ние няма да разкрием, продадем, заемем или обменим Ваши лични данни с друга личност или организация освен в случаите, когато Вие сте поискали да предоставим информация или услуга.

Как съхраняваме Вашите данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за определен брой години съгласно местното законодателство. Прилагаме технически и организационни мерки според изискванията на Наредба №1/30.01.2013г. с цел да предпазим личната Ви информация от загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. След изтичане на срока на съхранение, Вашите лични данни се унищожават според изискванията на българското законодателство. Ще Ви уведомим при възникване на нарушение на сигурността на личните данни, с които разполагаме за Вас.

Вашите права за достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработката на личните Ви данни

Може да се свържете с нас по всяко време, за да:

– поискате достъп до личните данни, с които разполагаме за Вас
– поискате корекции при установяването на грешки в данните, с които разполагаме за вас или когато е настъпила промяна в
– поискате изтриване, ограничаване на обработването или за да оттеглите своето съгласие за определени видове обработване на Вашите лични данни. Ако подобно искане би довело до нарушаване от страна на Очна клиника Акад. Пашев на задълженията ни съгласно приложимото законодателство, регулации и кодекси за поведение, то ние може да не успее да изпълним Вашето искане.
– упражните правото си на преносимост на данните към друг администратор на лични данни.

Искането за упражняване на Вашите права следва да бъде писмено, изпратено по пощата на адрес гр. София, ул. Емануил Васкидович №51, ет. 1, СОБАЛ „Акад. Пашев“ ЕООД. Ние ще отговорим в срок от един месец след получаване на искането.

Вашето право на жалба

При въпроси или притеснения във връзка с обработването на Вашите лични данни може да се свържете с нас на телефон 02/948 79 01 или имейл privacy@sobalpashev.com. Може също така да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Последната актуализация е от м. май 2018 г.

© МЦ за зрение „Проф. Пашев“ ЕООД, СОБАЛ „Акад. Пашев“ ЕООД 2018